Regulamin Eurorest

Bezpłatne noclegi z Voucherem Eurorest

Zdobądź Voucher

Polecane przez nas

Voucher hotelowy Eurorest
 1. Voucher hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
 2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia Voucher hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie Vouchera w polu "Liczba noclegów".
 3. Vouchery hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
 4. Voucher hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na Voucherze w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności Vouchera hotelowego.
 5. Posiadacz Vouchera hotelowego Eurorest, zwany dalej Konsumentem, może wykorzystać Voucher hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania Vouchera hotelowego w momencie przybycia Konsumenta.
 6. Voucher hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr Voucheru, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania Vouchera w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 7. Voucher hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Vouchera hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany Voucher hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.
Katalog Hoteli
 1. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów, znajduje się pod internetowym adresem www.eurorest-hotels.com i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:
  1. Okresy, w których Obiekt przyjmuje Konsumentów;
  2. Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Konsumentom przez Obiekt;
  3. Wysokość stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie:
   1. Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
   2. Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.
Prawa i obowiązki Obiektów
 1. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Konsumentów na warunkach niniejszego Regulaminu.
 2. Obiekty zapewniają Konsumentom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Konsumenta, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Konsumentów, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
 4. Obiekty mogą odmówić obsługi Konsumenta lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Konsument nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.
Prawa i obowiązki Konsumenta
 1. Konsument przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie.
 2. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
 3. Warunkiem obsługi Konsumenta przez Obiekt jest opłacenie przez Konsumenta stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Konsumenta. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
 4. Konsument zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
 5. Konsument korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.
2018 © Copyright by TLG Travel Group, LLC